Kampen/Hasselt/Genemuiden/Zwolle

Programma Basislessen Geestelijke Groei

Kampen/Hasselt/Genemuiden/Zwolle
(kortweg: ’s-Heerenbroek) 


CURSUSPLAATS ’S HEERENBROEK (plaatsje tussen Zwollen en Kampen)
Efeze 4:13: “totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus."

Dorstig en hongerig?
Ben u verlangend naar meer van Hem die uw leven vervult, uw denken beïnvloed en uw eten en drinken is? Als oudere verlangend naar meer zekerheid door het geloof en naar meer kennis van de Zaligmaker, Jezus Christus? Wil je als jongere meer te weten komen over een ‘gekruisigd’ leven met Hem die je ziel redde van de eeuwige dood? Bent u of ben jij iemand die meer wil leren om Jezus’ wil te doen en die van Zijn Vader, en om Hen te volgen, ongeacht het prijskaartje? Wil je meer kennis krijgen van het vaak stille en verborgen werk van de Heilige Geest, Die waait waarheen Hij wil, en in ons woont?

Gebed, reinheid en overwinning over satan
Heb je innerlijk de behoefte om een ander en rijker gebedsleven te ontvangen in deze zo hectische tijd waarin het gebed vaak het kind van de rekening is? Hoe kun je rein blijven in deze wereld, die naar het einde gaat; deze wereld, waar de verleidingen zeer sterk toenemen en ook gelovigen terecht (kunnen) komen in allerlei crisissen? Hoe kun je voorkomen dat je een makkelijke prooi wordt van de Satan die rondgaat als een briesende leeuw of zich aan je vertoont als een zoete vogelvanger?

Verdieping door gezamenlijke studie
Als deze innerlijke behoeften en vragen ook maar enigszins onuitgesproken, stil of voluit op de bodem van je hart leven, kom dan naar de Cursus ‘Basislessen Geestelijke Groei’ die eens per maand gehouden worden in ’s Heerenbroek. Leg dan het dagelijks werk en alle beslommeringen van het leven even een avond naast je neer en rust even geestelijk uit in deze jachtige maatschappij. De ervaringen met eerdere en nu lopende cursussen elders in het land zijn erg positief.

Cursusinformatie
Kom en bezoek deze interkerkelijke toerustingsavonden voor de regio Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. Komt u van verder weg, dan bent u vanzelfsprekend ook welkom.
Op deze avonden zullen bovenstaande vragen in de samenhangende thema’s geestelijke verdieping, geestelijke groei en gebed behandeld worden. Door middel van Bijbelstudies zullen we wat het Woord over deze thema’s zegt op ons in laten werken. We zullen aansluitend dit in groepjes met elkaar doorspreken. Er is een cursusboek beschikbaar, waarin de thema’s door middel van Bijbelstudies en gespreksvragen zijn uitgewerkt.
De avonden zijn vrij toegankelijk; er zijn geen kosten aan verbonden. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Jong en oud zijn hartelijk welkom! Ben je geïnteresseerd, schrijf je in door te antwoorden op deze e-mail. De cursus zal vanaf donderdag 4 november as. normaal 1x in de 4 weken worden gehouden.
Let op: De eerste paar keren zal het 1x in de 3 weken zijn! Van de deelnemers worden trouwe opkomst, gedegen voorbereiding en een vrijwillige bijdrage in het dragen van de kosten verwacht.

Locatie:
Prinses Julianaschool, Zwolseweg 103, 's-Heerenbroek (aan de N764, tussen Kampen en Zwolle). Klik hier voor een kaartje.

Website en infoadres:
Op de website https://sites.google.com/site/efeze413 is het volledige programma te vinden. Een overzicht van de cursusthema’s is hier te vinden. Voor aanvullende info en opgeven, mail naar efeze413@gmail.com.

Tot slot.
Jesaja zegt zo mooi in hoofdstuk 44, vers 3 en 4: “Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.”

Laten we uitzien naar de vervulling van onze dorst door te drinken bij de fontein van het Leven en te eten van het hemelse Brood om onze honger te stillen: Jezus zelf, het Leven en de bron van alle geestelijke groei.

Namens de organisatie,

Cees van Beek (Genemuiden)
Gerrit van Valen (Kampen)

14/10/10 Intro Basislessen; Wat is geestelijke groei?
04/11/10 1 Geloofszekerheid
25/11/10 2 Zondebelijdenis
16/12/11 3 Bijbellezen en Bijbelstudie
13/01/01 4 Handreikingen voor stille tijd
10/02/11 5 Wie ben ik in Christus?
10/03/11 6 Voorwaarden van het discipelschap
07/04/11 7 Getuige zijn in onze omgeving
28/04/11 8 Gemeenschap met gelovigen
26/05/11 9 Wat is heiligmaking?
23/06/11 10 Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

15/09/11 11 Vervulling door de Heilige Geest
13/10/11 12 Met Christus gekruisigd
10/11/11 13 Met Christus opgestaan
08/12/11 14 Met Christus gezeten in de hemel
12/01/12 15 Geestelijke oorlogsvoering
09/02/12 16 Lofprijzing
08/03/12 17 Hoe werkt God een opwekking?
05/04/12 18 De noodzaak van voorbede en intersessie
03/05/12 19 De grote zendingsopdracht: discipelen maken
31/05/12 20 Wachten op de Heere
28/06/12 21 Zelfbeeld en identiteit

13/09/12 22 Huwelijk en gezin
11/10/12 23 Geestelijk (verder) groeien… 

Activiteitenkalender

Webshop

Ja maar
Samen bidden
De schatkist van Christus
De kracht en de boodschap van het Evangelie

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.