Cursusplaats Gorinchem / Werkendam

Gebouw CGK Immanuël, Grote Haarsekade 58 te Gorinchem - 20:00 tot 22:00 uur -

Voorlopige data D.V.:

Beste vrienden in de omgeving van Gorinchem / Werkendam e.o.,

Meerdere jongeren en ouderen in Nederland hebben het hartelijke verlangen naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verdieping van hun persoonlijk geestelijk leven. De Heere Jezus Zelf heeft ons opgeroepen in de Bijbel om discipelen van Hem te worden en geen bekeerlingen. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft (Ef. 4:12-15; 1 Petr. 2:9). Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel. Alleen als toegewijde discipelen kunnen de gelovigen veel vrucht dragen en de Vader verheerlijken. Dan worden zij vruchtbaar voor hun omgeving!
Om jullie alvast een korte impressie van de toerustingsavonden te geven, willen wij hieronder vijf thema’s kort uitwerken. De Basislessen Geestelijke Groei bestaat totaal uit 23 avonden.

Thema 1: Geloofszekerheid - Ben jij verzekerd?
Veel kerkmensen worstelen met de belangrijke vraag: “Hoe weet ik zeker dat ik een kind van God ben?” en “Bedrieg ik mezelf niet?” We gaan met elkaar nadenken wat Bijbelse geloofszekerheid betekent; tevens gaan we stilstaan bij de verschillende oorzaken van geloofsonzekerheid. Tenslotte komt aan de orde: “Hoe kan ik die geloofszekerheid persoonlijk verkrijgen? (Hebr. 10:22). Deze avond gaat het dus over het fundament van het geestelijk leven.

Thema 2: Zondebelijdenis; hoe doe ik dat?
Als wij ons, in gelovige overgave, aan de Heere geven, vergeeft Hij al onze zonden en wast Hij ze weg met Zijn bloed. Het is heel belangrijk dat je op het moment dat je tot bekering komt, al je zonden (die de Heilige Geest jou aanwijst) bij naam en toenaam voor God belijdt. Voordat je tot bekering komt, veroorzaakt de zonde dat God je moet veroordelen en met de eeuwige dood moet straffen (Rom. 6:23). Nádat je tot geloof gekomen bent, veroorzaakt de zonde dat de gemeenschap met God verstoort wordt. Als je eenmaal een kind van God bent, kan je nooit meer verloren gaan, maar zonde in jouw leven veroorzaakt dus een ernstige verstoring in de gemeenschap en verhouding met God. Deze avond gaan we nadenken over het waarom, en het hoe van de zondebelijdenis!

Thema 3: Bijbellezen en bijbelstudie
In deze derde bijbelstudie gaan we over een belangrijk onderwerp spreken. God heeft jou een bibliotheek (biblios) van 66 boeken gegeven. In deze boeken openbaart God Zichzelf aan jou. Hij vertelt wie Hij is, wie wij zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe reizen. In en door de Bijbel wil God ons bekendmaken hoe lief Hij zondaren heeft en wil Hij ons helpen om Hem en onszelf beter te leren kennen. Deze avond gaan we heel praktisch kijken waarom persoonlijke Bijbelstudie zo belangrijk is; en hoe we dat ook getrouw elke dag kunnen/mogen doen!

Thema 4: Handreikingen voor stille tijd
Deze avonden gaan we samen nadenken over stille tijd of het zgn. binnenkamerleven. De term ‘stille tijd’ komt je niet letterlijk tegen in de Bijbel. Toch praten christenen vaak over stille tijd. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat ze een fijne stille tijd hadden of dat het absoluut niet lukt om stille tijd te houden. Wat is stille tijd eigenlijk? En waarom zou je stille tijd houden? Is het zo belangrijk? En hoe doe je dat dan? In deze bijbelstudie proberen we deze vragen te beantwoorden en wat praktische handreikingen te geven, zonder ingewikkeld te doen. De richtlijnen zullen met name over persoonlijk gebed gaan.

Thema 5: Wie ben ik in Christus?
De dag (of periode) van onze bekering is het begin van een wonderlijke weg. Maar let op, het is slechts het begin van de weg! Hoe erg is het dat gelovigen na enkele jaren nog steeds op dezelfde plek zijn en dikwijls twijfelen. Zij groeien zo niet op in de Heere (2 Petr. 3:18, Kol. 2:6). We zijn er van overtuigd dat het alles te maken heeft met het feit dat je onvoldoende begrijpt wie je in Christus Jezus bent. Deze avond kunnen we slechts enkele rijkdommen van dit ‘in Christus zijn’ wat verder uitwerken. We bidden dat de Heilige Geest Zelf je datgene zal openbaren wat jou alreeds in Christus geschonken is (1 Kor. 2:12; Ef. 1:17).

Een toerustingsavond ziet er globaal als volgt uit:
19.45 uur Inloop
20.00 uur Opening met gebed en zingen
20.15 uur Thema uitgelegd door kandidaat Arjan Baan, (jeugd)evangelist
21.00 uur Bespreking in groepjes o.l.v. een groepsleider (afhankelijk van de groepsgrootte)
21.45 uur Plenaire bespreking
22.00 uur Afsluiting en mogelijkheid tot gezellige ontmoeting

Aan het begin van de serie avonden krijgen jullie allemaal de mogelijkheid om het cursusboek “Geestelijke Groei” voor € 12,50 aan te schaffen. In dit boek van ruim 250 pagina’s staan 23 leerzame Bijbelstudies over Geestelijke Groei. Aan de hand van een basisles wordt het onderwerp doorgenomen. Na de inhoudelijke fase gaan we het onderwerp verwerken in de groep of in kleinere groepjes (afh. van de groepsgrootte).

Data en locatie van de cursus
De avonden worden op bovenstaande avonden gehouden in het Verenigingsgebouw “Immanuël” van de Christelijk Gereformeerde Kerk, Grote Haarsekade 58 te Gorinchem.

Voor wie zijn deze avonden bedoeld?
De avonden zijn gericht op het toerusten van christenen. Dat heeft iedereen nodig. Dus voor wie zijn deze avonden? Heel eenvoudig: voor iedereen die geïnteresseerd is in toerusting en geestelijk onderwijs, ongeacht kerkelijke gezindte of denominatie. We willen elkaar over kerkmuren heen ontmoeten! Neem gerust een vriend, vriendin, kennis of familielid mee.

Kosten?
De toegang is gratis. Er zal tijdens de cursus een collecte worden gehouden waarin je een vrijwillige bijdrage kunt geven voor de spreker, die de avond een inleiding geeft en spreekt.

Eén avond of alle avonden?
Natuurlijk is het mogelijk een ‘losse’ avond bij te wonen. Dat kan altijd. Omdat de onderwerpen veel met elkaar te maken hebben en sterk aan elkaar verbonden zijn, is het wel aan te bevelen meerdere, zo mogelijk alle avonden bij te wonen.

Heb jij interesse?
Wij organiseren deze avonden met het gebed en verlangen in ons hart dat de Heere krachtig onder ons zal werken. Bidt met ons om de krachtige doorwerking van Gods Geest in Nederland. Op het gebed doet Hij grote wonderen. Laat dan ook van Hem onze verwachting zijn! Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij van tevoren weten wie graag willen komen. Dan kunnen we rekening houden met koffie e.d. Heb je interesse? Mail dat dan naar onderstaand e-mailadres. Hebben jullie nog vragen of informatie nodig….bel of mail gerust! Met vriendelijke herlevingsgroeten,

Evangelist Arjan Baan
Telefoon: 0418-643500 | E-mail: a.baan@filternet.nl 
Meer info: www.geestelijkegroei.nl


Namens hen die het organiseren,
Met vriendelijke groeten,

Tom van Keulen
Jacco Ronhaar
Henk Versteeg

Activiteitenkalender

Webshop

Is uw ziel gered?
De dienaar van het Nieuwe Verbond
What if I'm not chosen?
De roepstem van het Evangelie & de ware bekering

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.